Психологічна експертиза

Основними завданнями психологіної експертизи є: 

Судова психологічна експертиза — встановлює особливості психічної діяльності та їх прояви в поведінці особи, які мають юридичне значення та викликають правові наслідки.
Об’єктом психологічної експертизи є психічно здорові особи (підозрюваний, обвинувачений, підсудний, виправданий, засуджений, свідок, потерпілий, позивач, відповідач; діти, у віці від 5 до 18 років, дорослі та люди похилого віку).
Основними завданнями психологічної експертизи є визначення у підекспертної особи: індивідуально-психологічних особливостей, рис характеру, провідних якостей особистості; мотивотвірних чинників психічного життя і поведінки; емоційних реакцій та станів; закономірностей перебігу психічних процесів, рівня їхнього розвитку та індивідуальних її властивостей.

Предметні види судово-психологічної експертизи та орієнтовний перелік вирішуваних питань:

1. Судово-психологічна експертиза у справах по спірних питаннях виховання та визначення місця проживання дитини
До завдань судового експерта-психолога відноситься: встановлення психологічної сумісності дитини з кожним із батьків або осіб, що їх замінюють; визначення можливостей конкретних осіб забезпечити найбільш сприятливе для розвитку дитини виховання.
Питання, що ставляться на вирішення судово-психологічної експертизи:
1). Яким чином сімейна ситуація, індивідуально-психологічні особливості батьків (зазначити, якщо треба, одного чи обох із них), особливості їх виховної поведінки впливають на емоційний стан, психічний розвиток та відчуття благополуччя дитини?
2). Яким чином можуть вплинути умови виховання кожного із батьків на психологічний стан та розвиток дитини?
3). Чи має залежність оцінка сімейної ситуації дитиною від впливу з боку батьків та інших дорослих?
Для виконання експертизи необхідні: продукти психічної діяльності підекспертного, матеріали справи, медичні документи, висновки фахівців, соціальні висновки, характеристики, що відображають умови та хід психічного розвитку дитини з моменту народження до проведення експертизи та психічну діяльність батьків дитини, або осіб, що їх замінюють, як носіїв подружніх та батьківських стереотипів, особистості підекспертного та його батьків або осіб, що їх замінюють.

2. Судово-психологічна експертиза у справах про злочини, що пов’язані зі злісним невиконанням обов’язків по догляду за дитиною.
До завдань судового експерта-психолога відноситься: констатація негативних наслідків виховної поведінки батьків або осіб, що їх замінюють для психічного і особистісного розвитку дитини та відчуття її психологічного благополуччя.
Питання, що ставляться на вирішення судово-психологічної експертизи:
1). Які індивідуально-психологічні особливості підекспертного?
2). Чи відповідає вік підекспертного рівню його психічного та особистісного розвитку?
3). Яким чином сімейна ситуація, виховна поведінка батьків, відношення їх до виконання своїх обов’язків по вихованню дитини вплинули на емоційний стан підекспертного, його психічне благополуччя?
Для виконання експертизи необхідні: продукти психічної діяльності підекспертного, матеріали кримінального провадження, медичні документи, висновки фахівців, соціальні висновки, характеристики, що відображають умови та хід психічного розвитку дитини з моменту народження до проведення проведення експертизи, особистість підекспертного.

3. Судово-психологічна експертиза у справах про відшкодування моральної шкоди
Зазначений предметний вид судово-психологічної експертизи проводиться для захисту цивільних прав та інтересів особи.
До завдань судового експерта-психолога відноситься: встановлення психологічних факторів та механізмів, у результаті яких у потерпілої особи відбулися негативні зміни в індивідуально-психологічних проявах, в оптимальному психічному стані, у звичайній діяльності, соціальній адаптації, у соціальному функціонуванні, як особистості, а також визначення орієнтовного (можливого) розміру компенсації моральної шкоди (розмір компенсації має імовірний характер, остаточне рішення по цьому питанню є прерогативою суду).
Питання, що ставляться на вирішення судово-психологічної експертизи:
1). Які індивідуально-психологічні особливості має підекспертна особа?
2). Чи має підекспертна особа зміни в емоційному стані, індивідуально-психологічних проявах, які перешкоджають активному соціальному функціонуванню її як особистості і виникли внаслідок впливу певних обставин
3). Чи є ситуація, що досліджується за справою, психотравмувальною для підекспертної особи? Якщо так, то чи завдані їй страждання (моральна шкода)?
4). Якщо особі завдані страждання (моральна шкода), який орієнтовний розмір становить грошова компенсація за завдані страждання (моральну шкоду)?
Для виконання експертизи необхідні: біографічні документальні джерела (щоденники, листи, записки, продукти діяльності, офіційні біографічні документи), показання свідків, родичів, друзів, протоколи та відеозаписи слідчих дій, текстові протоколи та аудіозаписи судових засідань, позовна заява, письмові пояснення, висновки судових експертиз, особистість підекспертного.

4. Судово-психологічна експертиза потерпілих по справах щодо зґвалтування чи посягання на статеву недоторканість.
До завдань судового експерта-психолога відноситься: оцінка здібності психічно здорової потерпілої особи розуміти характер та значення дій обвинуваченого; оцінка здатності до здійснення спротиву насильницьким діям, залежно від рівня психічного розвитку потерпілої особи, зокрема, рівня інтелектуальних здібностей, від її індивідуально-психологічних особливостей, психічного стану у момент скоєння проти неї протиправних дій.
Питання, що ставляться на вирішення судово-психологічної експертизи:
1). Які основні індивідуально-психологічні особливості притаманні потерпілій особі?
2). Чи здатна потерпіла особа, виходячи з рівня її розумового розвитку, вікових, індивідуально-психологічних особливостей і емоційного стану правильно розуміти характер та значення скоєних з нею дій та чинити ним опір?
Для виконання експертизи необхідні: матеріали кримінального провадження та інші документи, що відображають індивідуально-психологічні особливості потерпілої особи, специфіку її емоційного стану у протиправній ситуації посягання на її статеву свободу чи статеву недоторканність, особистість підекспертної особи.

5. Судово-психологічна експертиза емоційних станів
Має значення при правовому оцінюванні правопорушень, скоєних за умов, які обмежують міру усвідомлення особою наслідків своїх дій, що оцінюється як пом’якшуюча обставина покарання, або виключає злочинність дій.
До завдань судового експерта-психолога відноситься: встановлення індивідуально-психологічних особливостей, міри здатності обвинувачених розуміти характер скоєних дій, та їх наслідки; наявності або відсутності у підекспертної особи в момент скоєння протиправних дій емоційного стану, що суттєво вплинув на її свідомість і поведінку.
Питання, що ставляться на вирішення судово-психологічної експертизи:
1). У якому емоційному стані перебувала підекспертна особа на момент скоєння інкримінованого їй діяння?
2). Чи перебувала підекспертна особа в стані вираженого емоційного збудження або вираженого емоційного напруження, що може розглядатися як психологічна підстава стану сильного душевного хвилювання?
3). Чи перебувала підекспертна особа на момент скоєння інкримінованих їй дій у стані фізіологічного афекту як психологічної підстави сильного душевного хвилювання?
Для виконання експертизи необхідні: матеріали справи та інші документи, що відображають відомості про психічну діяльність особи за обставин справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду, особистість підекспертної особи.

6. Судово-психологічна експертиза індивідуально-психологічних особливостей підозрюваного, обвинуваченого
Зазначена експертиза дозволяє констатувати юридичні факти, які виявилися за юридично значимих обставин та можуть бути психологічною підставою для індивідуалізації кримінальної відповідальності та оцінки показань.
До завдань судового експерта-психолога відноситься: встановлення індивідуально-психологічних особливостей підозрюваного, обвинуваченого, які мають юридичне значення.
Питання, що ставляться на вирішення судово-психологічної експертизи:
1). Які індивідуально-психологічні особливості має підекспертна особа?
2). Чи має підекспертна особа такі індивідуально-психологічні особливості, як (підвищена агресивність, імпульсивність, підкореність, жорстокість, підвищена збудливість, ригідність, нерішучість тощо)?
3). Які психологічні особисті якості та провідні мотиваційні чинники поведінки має підекспертна особа? У якому зв’язку вони перебувають з обставинами, що досліджуються у справі?
4). Чи могли індивідуально-психологічні особливості підекспертної особи суттєво вплинути на її поведінку під час скоєння нею інкримінованих дій?
Для виконання експертизи необхідні: матеріали кримінального провадження та інші документи, що відображають індивідуально-психологічні особливості підекспертної особи та їх вияв в юридично значимій ситуації, особистість підекспертної особи.

7. Судово-психологічна експертиза здатності свідка або потерпілого правильно сприймати обставини, які мають значення для справи, і надавати про них правильні свідчення
Зазначена експертиза дозволяє констатувати наявність або відсутність здатності підекспертної особи правильно сприймати важливі для судово-слідчого апарату обставини та давати по них правильні показання.
До завдань судового експерта-психолога відноситься: встановлення здатності правильно сприймати зовнішню сторону подій, розуміти їх, втановлення психологічних таких психологічних особливостей, як сугестивність, схильність до фантазування, емоційна нестійкість та інше. Не вирішеється питання стосовно достовірності показань.
Питання, що ставляться на вирішення судово-психологічної експертизи:
1). Чи здатна підекспертна особа, з урахуванням її емоційного стану, індивідуально-психологічних особливостей та рівня розумового розвитку правильно (адекватно) сприймати обставини, що мають значення у справі, і давати про них відповідні (адекватні) показання?
2). Чи вплинули і яким чином індивідуальні властивості психічних процесів підекспертної особи (указати залежно від того, що має значення по справі: пам’ять, увага, сприймання, мислення, особливості емоційних реакцій чи функціонування сенсорних процесів: зір, нюх, слух, тощо) на адекватність сприйняття нею особливостей та змісту ситуації (зазначити наявні ознаки ситуації), що досліджується у справі, на їх відтворення у показаннях?
3). Чи має свідок (потерпілий) виражену схильність до фантазування?
4). Чи має свідок (потерпілий) виражену схильність до навіювання?
Для виконання експертизи необхідні: матеріали кримінального провадження та інші документи, що відображають особливості соціального середовища формування індивідуально-психологічні особливостей підекспертної особи, становлення її психічний новоутворень, відображають рівень її психічного розвитку, емоційно-поведінкові стереотипи реагування на різноманітні соціально-психологічні обставини, особистість підекспертної особи.

8. Судово-психологічна експертиза здатності неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого у повній мірі усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними
Зазначена експертиза має значення при правовому оцінюванні правопорушень для індивідуалізації відповідальності чи обранні заходу виправного характеру неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого.
До завдань судового експерта-психолога відноситься: питання психологічного змісту (особливості особистості, психічні стани тощо), які мають юридичне значення при розслідуванні конкретної справи щодо обвинуваченої (підозрюваної) неповнолітньої особи.
Питання, що ставляться на вирішення судово-психологічної експертизи:
1). Чи здатна неповнолітня особа, виходячи з рівня її розумового розвитку, індивідуально-психологічних особливостей та конкретних обставин справи у повній мірі усвідомлювати значення своїх дій?
2). Чи здатна неповнолітня особа, виходячи з рівня її розумового розвитку, індивідуально-психологічних особливостей та конкретних обставин справи у повній мірі керувати своїми діями?
3). Чи має неповнолітня особа відхилення у психічному розвитку, які не є виявами психічного захворювання? Якщо має, то якими саме є їх ознаки?
Для виконання експертизи необхідні: матеріали кримінального провадження та інші документи, що відображають індивідуально-психологічні особливості, розвиток когнітивної та емоційно-вольової сфери неповнолітнього, особистість підекспертної особи.

9. Судово-психологічна експертиза психічного стану особи, що покінчила життя самогубством (посмертна судово-психологічна експертиза)
Дана експертиза проводиться в рамках кримінального провадження: доведення до самогубства, інсценування самогубства.
До завдань судового експерта-психолога відноситься: встановлення наявності/відсутності у особи в період, який передував її смерті, психічного стану, що впливав на її суїцидальні дії.
Питання, що ставляться на вирішення судово-психологічної експертизи:
1). У якому емоційному стані перебувала особа в період, який передував її самогубству?
2). Чи виник емоційний стан особи в період, який передував її самогубству, унаслідок дій певної особи (насильство, погроза, жорстоке ставлення чи систематичне приниження людської гідності, тощо)?
Для виконання експертизи необхідні: матеріали кримінального провадження, які містять дані, щодо обставин смерті та інші матеріали (листи, скріншоти дописів в соціальних мережах, відеозаписи, продукти психічної діяльності, характеристики), що відображають індивідуально-психологічні особливості та емоційний стан особи, медична документація.

10. Судово-психологічна експертиза соціально-психологічних особливостей членів злочинної групи.
Зазначена експертиза проводиться в рамках кримінального провадження стосовно виду співучасті у групових злочинах.
До завдань судового експерта-психолога відноситься: встановлення індивідуально-рольового статусу членів злочинної групи чи угрупування (лідер, підвладний, ведений, тощо).
Питання, що ставляться на вирішення судово-психологічної експертизи:
1). Які індивідуально-психологічні особливості має підекспертна особа?
2). Який індивідуально-рольовий статус має підекспертна особа у злочинній групі (лідер, підвладний, ведений) і чи це зумовлено її індивідуально-психологічними властивостями та особливостями соціально-психологічної структури злочинної групи (злочинного угрупування)?
Для виконання експертизи необхідні: матеріали кримінального провадження та інші документи, що відображають індивідуально-психологічні особливості, мотивотвірні чинники поведінки, емоційні реакції та стани, закономірності перебігу психічних процесів, рівня їх розвитку, прідозрювані (обвинувачені) особи.

11. Судово-психологічна експертиза комунікативної діяльності особи, зафіксованої у відеозапису
Даний вид експертизи проводиться у випадках, коли підозрюваний (обвинувачений, потерпілий, свідок) відмовляється від своїх первинних показів, стверджуючи, що надав їх під психологічним впливом, або слідуючи інформації про подію злочину, попередньо повідомлену йому іншими особами (оперативними працівниками, слідчим, подільниками по справі та ін.).
Завданням судового експерта-психолога є встановлення самостійності (несамостійності) особи, її поведінки у ситуації слідчої дії, та наявність або відсутність ознак психологічного впливу на цю особу з боку інших учасників слідчої дії.
Питання, що ставляться на вирішення судово-психологічної експертизи:
1). Які психологічні особливості має процес відтворення особою обстановки та обставин подій?
2). Яка психологічна характеристика комунікативної діяльності особи у процесі відтворення нею подій, під час проведення за її участю слідчої дії?
3). Чи наявні у поведінці особи психологічні особливості, що властиві для самостійного, несамостійного відтворення нею певних подій під час проведення за її участю відповідної слідчої дії?
4). Чи є у відеозаписі відтворення обстановки та обставин подій за участю особи ознаки здійснення на неї психологічного впливу з боку осіб, які приймали участь у проведенні даної слідчої дії?
Для виконання експертизи необхідні: аутентичний відеозапис, протокол відповідної слідчої дії (можливо надати ксерокопію, завірену належним чином).

12. Судово-психологічна експертиза у справах про визнання недійсними угод, укладених дієздатною особою
Даний вид експертизи призначається у разі наявності обґрунтованих сумнівів щодо усвідомлення значення своїх дій особою або вчинення на неї психологічного чи фізичного тиску іншою стороною під час укладання угоди. Завданням судового експерта-психолога є встановлення міри розуміння підекспертною особою змісту угод, які укладалися, її здатності приймати усвідомлені рішення; виявлення у дієздатної особи непатологічних психічних аномалій, які перешкоджають адекватному відображенню дійсності.
Питання, що ставляться на вирішення судово-психологічної експертизи:
1). Яка особистісна значимість для особи обставин, за яких була укладена угода?
2). Чи здатна була особа з урахуванням визначених обставин повною мірою вільно та усвідомлено приймати рішення та реалізувати його своїми діями?
3). Чи здатна була особа, з урахуванням визначених обставин, усвідомлювати — і якою мірою – фактичний зміст власних дій та їх наслідки?
4). Чи здатна була особа повною мірою прогнозувати наслідки власних дій?
5). Чи здатна була особа повною мірою усвідомлено приймати рішення, адекватне ситуації, та повною мірою усвідомлено реалізувати його?
Для виконання експертизи необхідні: матеріали справи та інші документи, що надаються для дослідження, та дозволяють провести повний аналіз особливостей психологічних обставин, за яких укладалась угода.

13. Судово-психологічна експертиза з питань заподіяння психологічного впливу.
Даний вид експертизи проводиться за обставинами заподіяння майнової шкоди шляхом обману, шахрайства, зловживання довірою.
Завданням судового експерта-психолога є: визначення особливостей сприйняття людиною фактичного боку подій та реального змісту ситуації, що розглядаються по справі, а також визначення особливостей інтелектуальних та емоційно-вольових механізмів регуляції особою власною поведінкою в аспекті індивідуальних та соціально-психологічних закономірностей поведінки людини у соціумі.
Питання, що ставляться на вирішення судово-психологічної експертизи:
1). Чи використовувались при проведенні семінарів та інших масових заходів, що проводили представники організації, будь-які методи психологічного впливу на свідомість та поведінку присутніх? Якщо так, то які саме та в якій формі?
2). Чи формувався у потерпілих стан психологічної омани щодо цілей організації? Чи спонукалися потерпілі до певної поведінки (вказати, якої саме)?
3). Чи міг психологічний вплив, якщо такий мав місце, суттєво змінити вільне волевиявлення учасників комунікативного процесу?
4). Чи міг психологічний вплив призвести до дій осіб без осмислення їх можливих наслідків та у заданому обвинуваченими напрямку?
Для виконання експертизи необхідні: матеріали справи, покази потерпілих, свідків та обвинувачених по справі, відеоматеріали проведення заходів організації, особливасті протікання структури психічних процесів потерпілої особи, тощо.